رادیو مهرآوا: چند شعر عیدانه

اجرا: سمیه ساده وندادیت: بهاره شاه محمدیکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava https://hw4.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/87d56cd8e2da36ae57487584d014ab8720722443-480p.mp4

دکلمه تردید

کاری از رادیو مهرآواشعر: علی حیدریصدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم: مهدی صالحیدبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

حال خوش

کاری از رادیو مهرآواشعر: افشین اعلاخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

رابطه‌ها

کاری از رادیو مهرآواشعر: علی قاضی نظامخوانش: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش:…

ناگهان دیدم سرم…

کاری از رادیو مهرآواشعر از: قیصر امین پورخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم…

چشم در راه

کاری از رادیو مهرآواشعر از: فریدون مشیریگویندگان: مریم سلیمانی (یاس آوا)، مرتضی پرنیان، مرسده مهدویتنظیم، ادیت…

مادر

کاری از رادیو مهرآواخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس آوا)رادیو مهرآوا…

حالمان بد نیست

کاری از رادیو مهرآواشعر: حمیدرضا رجاییخوانش: بهروز دادخواهتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

هفت پیک عشق

کاری از رادیو مهرآواشعر: مولانااجرا: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم: راضیه عارفیاندبیربخش: مریم سلیمانی (یاس آوا)رادیو مهرآوا…

ذهن آشفته

کاری از رادیو مهرآواشعر از: کمال حسینیانخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی…