مهندس ندا کشاورز (سردبیر و ناظر کیفی)

مهندس ندا کشاورز: سردبیر و ناظر کیفی رادیو مهرآوا مهندس معدن، مترجم، سردبیر ماهنامه و مجله…

فرزاد ذلقی (مسئول آموزش)

مسئول آموزش رادیو مهرآوا مدرس فن بیان گوینده، کارگردان، مسئول گروه نمایش فرزاد ذلقی(عنایت) متولد ۳۰…

مهتاب خاکپور (مسئول روابط عمومی)

مهتاب خاکپور (بخش ثبت نام، هماهنگی تولید محتوا و ساماندهی) مسئول روابط عمومی رادیو مهرآوا گوینده،…

افسون فروتن (مسئول روابط عمومی)

افسون فروتن مسئول روابط عمومی (بخش انتشار محتوا و برقراری نظم گروه)