اخبار شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۶

گوینده: مرتضی شمسیان نورستهدبیر خبر: آرش بهبهانیرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@سایت رسمی رادیو مهرآوا:…