رادیو مهرآوا: گلستانه ۲- شاه ظالم

حکایاتی از گلستان سعدیاین حکایت: شاه ظالمگوینده: فاطمه دهقان حدادادیتور: فاطمه صادقیکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

رادیو مهرآوا: گلستانه ۱- دوستی اهل صفا

حکایاتی از گلستان سعدیاین حکایت: دوستی اهل صفاگوینده: فاطمه دهقان حدادادیتور: فاطمه صادقیکاری از رادیو مهرآواسایت:…