رادیو مهرآوا: مصاحبه خیالی با ماروپله

مجموعه نمایشی مصاحبه خیالیاین قسمت: ماروپلهنویسنده و ادیتور: سمیه ملکیمجری: آذرسادات میرشاهگزارشگر: ابولفضل حسن‌زادهفیل: فاطمه دهقان؛…

رادیو مهرآوا: مصاحبه خیالی با تلفن همراه

مجموعه نمایشی مصاحبه خیالیاین قسمت: تلفن همراهنویسنده و ادیتور: سمیه ملکیمجری: مریم سادات خاتون آبادیگزارشگر: میترا…

رادیو مهرآوا: مصاحبه خیالی با دیوار

مجموعه نمایشی مصاحبه خیالیاین قسمت: دیوارنویسنده: سمیه ملکیادیتور: راضیه عارفیانمجری: فاطمه ضرغامگزارشگر: عطیه بادامچیدیوار: زویا رمضانیانگویندگان…

رادیو مهرآوا: مصاحبه خیالی با زمین

مجموعه نمایشی مصاحبه خیالیاین قسمت: زمیننویسنده: سمیه ملکیادیتور: راضیه عارفیانمجری: فاطمه دهقانگزارشگر: جواد صوفیزمین: ابوالفضل حسن…