رادیو مهرآوا: حافظ خوانی (غزل ۱۹۸)

شعر: حافظخوانش: میترا الهیاریادیت: فرداد عظیمیکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava https://as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/a562173455c3a535a4a5a599f8fe761817192423-1080p__83466.mp4

رادیو مهرآوا: حافظ‌خوانی (غزل ۸۸)

شعر: حافظ-غزل ۸۸اجرا: میترا الهیاریادیت: فرداد عظیمیکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/c5917147924ca8e78269a24c8b14d34f16538725-1080p__32609.mp4

رادیو مهرآوا: حافظ خوانی

شعر: حافظاجرا: ویدا امین پورادیت: مهتاب خاکپورکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

رادیو مهرآوا: غزل خوانی (شماره ۲)

خوانش و ادیت: میترا الهیاریکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava https://hw7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/3a6489a571dfe56f95210feb0fb30ee815309539-1080p__39533.mp4